Vildhjärtas skog

20211010_162620
IMG_0673
IMG_0585 2
IMG_0565
IMG_0602
IMG_0615
IMG_0541
IMG_0468

I en gammal granplantering som drabbats av barkborre har vi börjat en förvildningsprocess av miljön. Ni kan läsa mer om detta arbete i stycket under vår förklaring.

Eller se inslaget i SVT:s program En vildare värld  här:

https://www.svtplay.se/video/j3GPwWa/en-vildare-varld/4-forvilda-dar-du-star?info=visa


Eller hör min kråkvinkel i Naturmorgon om arbetet här:

https://sverigesradio.se/artikel/7615905” Vi är förvildarna, förgrönarna och förskönarna.

Vi är det organiska motståndet till dagens tekniska idéer om natur

med vår radikala romantik. Vi är natur, på djurens sida i alla frågor.

Vi är inga tunga pessimister i fientlig position

till våra meningsmotståndare.

Vi är de okuvliga optimisterna med blodomloppet fyllt av klorofyll, förvissade om att människan kan skapas om

och nytt till något gott som står lierat med allt det växande vilda.

Vi har vare sig råd eller tid med ett potentiellt paradis i framtiden.

Vi skapar ett här och nu med våra liv, där vi älskar så att det syns,

där det syns vad vi älskar.

Planta invid träd, fågel invid groda, frö invid ägg.

Vi är förgrönarna, förskönarna och förvildarna, inte förvaltarna.

Det är måhända inget yrke, men ett stort arbete.”

Arbetsbeskrivning om vårt arbete för biologisk mångfald


För några år sedan drabbades den del av skogen i vilken ”skogspromenaden”, en av gårdens  uppskattade attraktioner ligger, av barkborre. En stor del av den pelarsal under vilken tiotusentals besökare strövat fram och tittat på skulpturer dog. Men istället för att, som brukligt är vid dessa angrepp, hugga ner skogen, bestämde vi oss istället för att satsa på biologisk mångfald, och att göra det med raketfart. Den berörda skogsavdelningen omvandlades i samarbete med Skogsstyrelsen till ett naturvårdsavtal. Därefter satte vi igång att plantera lövträd. Vid dags dato, i januari 2023, har vi  planterat närmare 2000 träd av varierande storlekar och arter. Al, lind, rönn, lönn, alm, ask, björk, sälg, ek, vildapel, hägg, hassel, bok, oxel, asp. I stort sett vartenda svenskt lövträd har nu fått en plats här. Majoriteten av dessa plantor är hämtade manuellt från närområdet för att undvika främmande genetiskt material. Somliga större träd (även de med rotklumpar på över hundra kilo) har med hjälp av volontärer transporterats in i skogen manuellt, helt utan markpåverkan från tunga maskiner.

För att säkra stigarna och de två små hus som finns i skogen och används av besökarna har vi fällt ett mindre antal av de döda granarna och med hjälp av arborister har vindutsatta toppar kapats och så mycket som möjligt av den stående stammen lämnats. Våra högstubbar kan tillhöra de högsta i landet. Ingen dödved från de angripna granarna har avlägsnats från området. Toppar och stockar har ibland lagts ut på ett sätt som tros gynna insekter eller svamp-påväxt eller blivit sittplatser eller spänger i de våtare partierna. Ytterligare ett antal har bearbetats till konstverk, som får stå kvar tills de återgår in i kretsloppet. Flertalet döda träd står dock orörda och utgör boplatser för insekter och födosök för häckande fåglar. Redan första året efter barkborreangreppet skådades och hördes för första gången tretåig hackspett och lappuggla vid ett flertal tillfällen i beståndet.

Mossbevuxen död ved från både löv- och barrträd har flyttats in från omkringliggande skiften tillsammans med tonvis med höstlöv för att öka markfukten och påskynda övergången från barr- till lövdominerad skog. En sönderblåst del av skiftet omvandlades till naturvårdsavtal och utgör idag en glänta, i vilken vi förutom att ha lagt stort fokus på lövträd också planterat in något större blommande örter och växter av typer som ibland naturligt uppträder i skogsgläntor. Här pågår försök att etablera fingerborgsblomma, kungsljus, blåklockor, vädd, nejlikor och mynta för de pollinerande insekternas skull.

Större delen av all virkeskörning i området har skett med häst, förutom några mindre åtgärder i utkanterna vilka utförts med fyrhjuling.

Vi har manuellt grävt en större damm och vattenspegel i en naturligt fuktig del av området samt planterat in missne och kråkklöver. Större däggdjur och mängder av fåglar har nu dricksvatten. Grodor, paddor och trollsländor har redan etablerat sig och sommaren 2022 kom både större och mindre vattensalamander. Dessutom har vi satt upp flera hundra fågelholkar, insektsbon, mindre däggdjursbon och specialbyggda toppar på högstubbar för större rovfåglar och ugglor. Det positiva gensvar vi fått från arterna omkring är helt otroligt. Tretå, spillkråka, mindre hackspett, ugglor av alla de slag har sagt sitt rungande ja till våra ansträngningar.  Det har gjort att även vi blivit mer optimistiska och hoppfulla inför framtiden och den berömda meningen med alltihopa.