Vildhjärtas skog

20211010_162620
IMG_0673
IMG_0585 2
IMG_0565
IMG_0602
IMG_0615
IMG_0541
IMG_0468

I en gammal granplantering som drabbats av barkborre har vi börjat en förvildningsprocess av miljön. Ni kan läsa mer om detta arbete i stycket under vår förklaring.


Eller titta på Mattias Olssons film  Once upon a forest


https://www.youtube.com/watch?v=C5ozGHIK03A


Eller se inslaget i SVT:s program En vildare värld  här:


https://www.svtplay.se/video/j3GPwWa/en-vildare-varld/4-forvilda-dar-du-star?info=visa


Eller hör min kråkvinkel i Naturmorgon om arbetet här:


https://sverigesradio.se/artikel/7615905” Vi är förvildarna, förgrönarna och förskönarna.

Vi är det organiska motståndet till dagens tekniska idéer om natur

med vår radikala romantik. Vi är natur, på djurens sida i alla frågor.

Vi är inga tunga pessimister i fientlig position

till våra meningsmotståndare.

Vi är de okuvliga optimisterna med blodomloppet fyllt av klorofyll, förvissade om att människan kan skapas om

och nytt till något gott som står lierat med allt det växande vilda.

Vi har vare sig råd eller tid med ett potentiellt paradis i framtiden.

Vi skapar ett här och nu med våra liv, där vi älskar så att det syns,

där det syns vad vi älskar.

Planta invid träd, fågel invid groda, frö invid ägg.

Vi är förgrönarna, förskönarna och förvildarna, inte förvaltarna.

Det är måhända inget yrke, men ett stort arbete.”


För några år sedan drabbades den del av skogen i vilken ”skogspromenaden”, en av gårdens  uppskattade attraktioner ligger, av barkborre. En stor del av den pelarsal under vilken tiotusentals besökare strövat fram och tittat på skulpturer dog. Men istället för att, som brukligt är vid dessa angrepp, hugga ner skogen, bestämde vi oss istället för att satsa på biologisk mångfald, och att göra det med raketfart. Den berörda skogsavdelningen omvandlades i samarbete med Skogsstyrelsen till ett naturvårdsavtal. Därefter satte vi igång att plantera lövträd. Vid dags dato, i januari 2023, har vi  planterat närmare 2000 träd av varierande storlekar och arter. Al, lind, rönn, lönn, alm, ask, björk, sälg, ek, vildapel, hägg, hassel, bok, oxel, asp. I stort sett vartenda svenskt lövträd har nu fått en plats här. Majoriteten av dessa plantor är hämtade manuellt från närområdet för att undvika främmande genetiskt material. Somliga större träd (även de med rotklumpar på över hundra kilo) har med hjälp av volontärer transporterats in i skogen manuellt, helt utan markpåverkan från tunga maskiner.

För att säkra stigarna och de två små hus som finns i skogen och används av besökarna har vi fällt ett mindre antal av de döda granarna och med hjälp av arborister har vindutsatta toppar kapats och så mycket som möjligt av den stående stammen lämnats. Våra högstubbar kan tillhöra de högsta i landet. Ingen dödved från de angripna granarna har avlägsnats från området. Toppar och stockar har ibland lagts ut på ett sätt som tros gynna insekter eller svamp-påväxt eller blivit sittplatser eller spänger i de våtare partierna. Ytterligare ett antal har bearbetats till konstverk, som får stå kvar tills de återgår in i kretsloppet. Flertalet döda träd står dock orörda och utgör boplatser för insekter och födosök för häckande fåglar. Redan första året efter barkborreangreppet skådades och hördes för första gången tretåig hackspett och lappuggla vid ett flertal tillfällen i beståndet.

Mossbevuxen död ved från både löv- och barrträd har flyttats in från omkringliggande skiften tillsammans med tonvis med höstlöv för att öka markfukten och påskynda övergången från barr- till lövdominerad skog. En sönderblåst del av skiftet omvandlades till naturvårdsavtal och utgör idag en glänta, i vilken vi förutom att ha lagt stort fokus på lövträd också planterat in något större blommande örter och växter av typer som ibland naturligt uppträder i skogsgläntor. Här pågår försök att etablera fingerborgsblomma, kungsljus, blåklockor, vädd, nejlikor och mynta för de pollinerande insekternas skull.

Större delen av all virkeskörning i området har skett med häst, förutom några mindre åtgärder i utkanterna vilka utförts med fyrhjuling.

Vi har manuellt grävt en större damm och vattenspegel i en naturligt fuktig del av området samt planterat in missne och kråkklöver. Större däggdjur och mängder av fåglar har nu dricksvatten. Grodor, paddor och trollsländor har redan etablerat sig och sommaren 2022 kom både större och mindre vattensalamander. Dessutom har vi satt upp flera hundra fågelholkar, insektsbon, mindre däggdjursbon och specialbyggda toppar på högstubbar för större rovfåglar och ugglor. Det positiva gensvar vi fått från arterna omkring är helt otroligt. Tretå, spillkråka, mindre hackspett, ugglor av alla de slag har sagt sitt rungande ja till våra ansträngningar.  Det har gjort att även vi blivit mer optimistiska och hoppfulla inför framtiden och den berömda meningen med alltihopa.
English version:


"We are the rewildeners, the greenifyers and the beautifiers.

With our radical romanticism, we are the organic resistance to the technocratic ideas about nature that our time adheers to.

We are nature, on the side of the animals in all matters, always.

We are no heavyweight pessimists, in hostile opposition to our opponents.

We are the indomitable optimists, with chlorophyll bloodstreams, confident that Man can be made anew, into something that stands allied with everything that is wild, free and green.

We neither can afford, nor have patience with ideas of, a potential future paradise.

With our lives, we create a Here and a Now, where our love i visible, and it's visible what we love. Seedling next to tree, bird next to frog, nut next to egg.

We are the greenifyers, the beautifiers the rewildeners, not the masters, the rangers,

the stewards.

It may not be a profession, but a Great job."

* * *

A few years ago, the part of the forest where 'The Forest Walk', one of the farm's favourite attractions is located, was hit by, first drought, and after that, bark beetles. Large areas of the forest, under whose green crowns, tens of thousands of visitors have strolled and looked at sculptures, simply started dying in front of us. But instead of cutting down the forest, as is customary when the bark beetles arrive at a new location, we decided to invest in biodiversity - and to do so at breakneck speed. In cooperation with the Swedish Forest Agency, the afflicted part of the forest was converted into a type of nature reserve. Then we started planting deciduous trees. Today, in early 2024, we have planted nearly 3500 trees of varying sizes and species: Alder, linden, rowan, maple, elm, ash, birch, sallow, oak, wild apple, wild cherry, hazel, beech, oxel, aspen … Almost every Swedish species of deciduous tree now has a home in Toltan. The majority of these seedlings are manually collected from the neighbourhood, to avoid foreign genetic material. Some larger trees (including ones with root systems weighing over a hundred kilograms) have been transported into the forest by hand, with the help of volunteers, avoiding the type of soil compression that comes with heavy machinery.

To secure the paths and the two small houses in the forest, whish are also used by our visitors, we have felled a small number of the dead spruces and, with the help of arborists, wind-exposed tops have been taken down, leaving as much as possible of the standing trunk. Our high stumps may be among the tallest in the country. No deadwood from the infested spruces has been removed from the area. Tops and logs have sometimes been laid out in such a way that is thought to favour insect habitation or fungal growth. Some have become bences or walkways in the wetter areas, and a further number have been transformed into works of art, all of which are left until they degrade into soil and returned to the cycle of life. However, most dead trees remain untouched and provide nesting sites for insects and foraging areas for nesting birds. As early as the first year after the bark beetle infestation, three-toed woodpeckers and barn owls were seen and heard for the first time on several occasions in the stand.

Moss-covered dead wood from both deciduous and coniferous trees has been moved in from the surrounding area, together with tonnes of autumn leaves, all in an attempt to increase soil moisture and accelerate the transition from coniferous to deciduous forest. A storm damaged part of the forest was converted to a Nature Conservation Agreement and today constitutes a clearing, in which, in addition to focusing on deciduous trees, we have also planted somewhat larger flowering herbs and plants of types that sometimes occur naturally in forest clearings. For the sake of pollinating insects, attempts are being made to establish foxglove, primrose, bluebells, dipsacaceae, dianthus, mint and other naturally occuring flowering plants on this site.


Most of the handeling of timber in the area has been done by horse, except for some minor peripheral measures which have been carried out with an ATV.

We have manually excavated a large pond and water table in a naturally moist part of the site. The pond have ben impreganated with several water plants. Larger mammals and lots of birds now have a secure source of water. Frogs, toads and dragonflies have already established themselves, and in the summer of 2022 both great and lesser crested newts arrived. In addition, several hundred birdhouses, insect nests, small mammal nests and specially built tops on high stumps for larger birds of prey and owls, have ben set up. The positive response from the surrounding species is incredible. Woodpeckers, house sparrows, lesser spotted woodpeckers and owls of all kinds have said a resounding ”Yes!” to our efforts. It has also made us more optimistic and hopeful about the future and about the famous meaning of it all.

Vårt arbete för biologisk mångfald